Last Updated:
31/01/2022 - 23:23

Projects

 

2010
Menderes Migmatitlerinin Kristalleşme Ve Soğuma Yaşları Ile Tektonik Önemleri: U-Pb Ve Ar-Ar Jeokronolojisi
Batı Anadolu Tektonik Birliklerinrde U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması: Triyas Sedimanlarının Kalıntı Zirkonları ile Güney Menderes Masifi Granitik Kayaçlarının Jeokronolojisi Ve Bölgenin Teknoto Metamorfik-Magmatik Evrimindeki Önemleri
Aydın-Pamukoren jeotermal alanının enerji potansiyelinin degerlendirilmesi 
Germencik-Ömerbeyli jeotermal alanı rezervuarının bütünlügü, sahanın muhtemel enerji kapasitesi ve sürdürülebilir enerji üretimi 
Hızlı tren güzergahlarında yarmaları ve dolguların stabilite değerlendirmeleri
Doğal Termal Çamur ve Yapay Çamur Yapımında Kullanılan Bentonitlerin Mineralojik ve Jeokimyasal Karakterizasyonu ve Peloterapik Uygulamalarda Kullanılabilirlikleri: Sağlık Açısından Olumlu / Olumsuz Etkileri
Investigation of surface water potential for Kısladag gold mine
Investigation of the potential impacts of Kısladag gold mine additional water supply to groundwater resources
Jeoteknik Karakterizasyon Sonrası Deterministik Yaklaşımla Şev Stabilitesi ve Heyelan Duyarlılık Çalışması
Middle East Basin Evolution
Uydulardan elde edilen Yağış Tahminlerinin Türkiye Üzerinde Bölgesel olarak Değerlendirilmesi
2009
Akgöl (Burdur) Grabeninin Neotektonik Özellikleri Ve Kenar Faylarının Depremselliği
Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler : Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması
Ankara’nın kuzey-kuzey doğusundaki plio-kuvaterner zeminlerin dinamik karakterlerinin ve yerel zemin koşullarının yüzey dalgası ölçümlerine dayanan arazi test metodlarıyla belirlenmesi. 
Antalya traverten zeminlerinin ve falezlerinin jeolojik/jeoteknik karakterizasyonunun yapılması ve stabilite problemlerinin sayısal modelleme ile incelenmesi
Deprem Kataloğu Oluşturularak Marmara Denizi ve Adapazarı Bölgesinin Sismik Modellemesi ve Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Çalışması
Erbaa (Tokat) alüvyal zeminlerine ait makaslama dalgası hızları (vs) veri tabanın oluşturulması ve yerleşim alanı için zemin büyütme değerlerinin tespiti
Evolution history of Central Anatolian Basins: Unravelling subduction and collision history of Neotethys in Turkey
KB Anadolu’daki, Sünnet Gölü Gölsel Arşivinin Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Paleoekolojik Araçlarla Paleoiklimsel Açıdan İncelenmesi
Kırka IV. Boraks Pentahidrat Tesisi Sahası Çevresindeki Heyelanları Önleme Projesi
Magnetostratigrapy of Talysch and Mykop series in Azerbaican
Mekansal verisetleri kullanılarak çeşitli Çok Ölçütlü Karar Analizleri (Multi Criteria Decision Analysis) problemlerinin tasarım parametrelerinin belirlenmesi ve çeşitli alanlara uygulanmaları
Neogene Evolution of NE Mediterranean Margin
Orta Anadolu'daki Kırşehir (Kurançalı) ve Aksaray (Sarıkaraman, Harundağı, Ekecikdağı) Bölgelerindeki Gabroyik Kayaçların Sr, Nd ve Pb İzotop Jeokimyası, Tüm Kayaç ve Mineral Kimyası Yöntemleri ile Petrolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Orta Karadeniz Dağlarında Sakarya ile İstanbul zonları arasındaki Pontid-İçi sınırın niteliği ve jeolojik evrimi
Sakarya kıtası üzerinde Kretase yaşlı Filiş evresi öncesi ve sırasında meydana gelen paleoşenografik, tektonik ve sedimentolojik olayların analizi: havza içi ve kenarı karşılaştırmalar
Tectonic evolution of the Pontides (Turkey): From the opening of the Black sea basins to the collision of continental blocks
Tectonostratigraphic features of the Istranca Massif and its correlation in Bulgaria
The Paleothetyan and Neothetyan ophiolite suture zones in Northern Turkey: Study of the Intrapontide Suture Zone and Sakarya Terrane
Vertical Anatolian Movement Project
Yatağan ve Milas Bölgelerinde Yüzeyleyen Metasedimanların Kalıntı Zirkonlarında U-Pb ve Hf İzotop Çalışması ve Güney Menderes Masifi'nin Evrimindeki Önemi.
2008
Afyonkarahisar (Frigya Termal Turizm Bölgesi) Termal Çamurlarının Medikal Jeoloji Açısından İncelenmesi ve ve Normal İnsan Derisi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Alt Karbonifer'de kat sınırları: mikropaleontolojik, sekans stratigrafik, istatistiksel analizler ve 
Ankara Polatlı Yöresindeki Jips ve İçerdikleri Kil Minerallerinin Araştırılması
Balya-Balıkesir kurşun-çinko cevherleşmelerinin kökensel incelemeleri 
Collaborative Research: Using Mineral Physics to Interpret Seismic Anisotropy of the Basin and Range Crust
Continental plateaus and tectonics-climate interactions (VAMP)
D750 Karayolu Kızılcahamam- Gerede Arasındaki Yol Yarmalarında Şev Duraysızlıklarına Yönelik Tehlike Sınıflandırma Sistemi Uygulaması
Determination of the Dynamic Characteristics and Local Site Conditions of the Sediments in NE of Ankara
Devonian Ecosystems and Climate of Turkey
Dikmen Vadisi Alüvyonlarının Yayılımının Jeofiziksel yöntemlerle belirlenmesi; yearltısuyu-altyapı etkileş
Edremit jeotermal sahasının araştırılması ve değerlendirilmesi
Kastamonu kalesi çevresindeki kaya düşme tehlikesinin incelenmesi
Kocaeli Yarımadası’nın Geç Kretase-Erken Paleojen Paleocoğrafik evrimi
Manisa Aydın Illeri jeotermal sahaları potansiyelinin tespiti
Orta Toroslarda Alt Karbonifer kat sınırlarının konodont ve foraminifer biyostratigrafisi kullanılarak  belirlenmesi
Transfer Zonlarının Jeolojik Evrimi ve Bu Zonların Batı Anadolu'daki K-G Genişleme Tektoniğine Katkısı Institution Institution
2007
Akarsu ağının Morfolojik Evrimi ile Bölgesel Tektonizma arasındaki ilişki: Damsa ve Soğanlı örneği.
Ankara Bölgesi Pliyosen-Pleyistosen Paleosollerinin (Paleo-Topraklarının) Paleoiklim Modellemesi
Development of Groundwater Management Plan for the Ulubey Aquifer System in Uşak
Doğal Zeolitlerin İnşaat Endüstrisinde Kullanımı
Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Ekolojik Bölgelerinde Koruma Önceliklerinin Belirlenmesi 1.Aşama: Alanın Jeolojisi
Doğu pontidlerin (KD Türkiye) jeotektonik evrimine yeni bir yaklaşım.
Dysoxic to Oxic Change in Ocean Sedimentation During the Middle Cretaceous: A Study of the Tethyan Realm
Geochemical Monitoring of the Seismic Activities and Noble Gas Characterization of the Geothermal Fields
Haymana Havzası'nda Kretase-Tersiyer sınırının mikropaleontolojik, mikrofasiyes ve jeokimyasal analizler
Hydrogeological Investigation of Ulubey Aquifer-Uşak
Investigation of Recharge and Discharge Mechanisms in Multiple Aquifers Using Env.Isotopes & Noble Gases
Kahramanmaraş bölgesi Neolitik ve Kalkolitik dönem yerleşmelerinde (M.Ö. 8000-4000) arkeometrik ve  jeoarkeolojik çalışma
Kelkit vadisindeki (Erbaa) alüvyal zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi
Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Yer Alan Erbaa (Tokat) İlçesinin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Mikrobölgelendirmesi
Liyas öncesi yaşlı nilüfer birimi´nin Sakarya kompozit birliği içindeki konumu ve jeodinamik evriminin petrolojik olarak yorumlanması
Orta Sakarya Bölgesi Kretase-Tersiyer İstifinin Kaynak Bölge ve Paleoiklimsel  Açılardan İncelenmesi
Şamlı-Balıkesir Demir-Oksit Cevherleşmelerinin mineralojisi, jeokimyası ve skarnlaşma süreçleri
Tectono-metamorphic evolution, timing and mechanism of Cenozoic exhumation of the Central Anatolian Crystalline Complex, Central Turkey
Testing Step Scenarios in Southern Turkey
2006
Ağıdağı Altın Yatağı Jeolojik Etüdü ve Doğal Afet Potansiyeli Belirleme Çalışmaları Projesi
Ankara civarı (Beypazarı-Çayırhan) Miyosen yaşlı Gölsel-Karasal çökellerin devirsel sedimantoloji, sekans s
Ankara Kilinin Katı Atık Sahalarında Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
Basic RS-GIS applications to the geology in exploration and engineering researches
Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem Kaynaklarının (aktif fayların belirlenmesi
Düzenli Depolamada Yer Seçimi Için CBS Tabanli Algoritmalarin Üretilmesi
Kirazlı Altın Yatağı Jeolojik Etüdü ve Doğal Afet Potansiyeli Belirleme Çalışmaları Projesi
Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı
Kuzey Orta Anadolu’da Kretase sonrası ile Eosen sonrası dönemlerde ana stress yöneliminin değişimi
Litho-tool; Neuro-network
Orta Anadolu’da Eosen Volkanizmasının Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri ve Orta AnadoluKristalen Kompleksinin Evrimleşmesindeki Yeri
Sinop civari arşiv bilgilerinin sayısal ortama geçirilmesi
The collision history of the Arabian and Eurasian plate in SE Anatolia: paleomagnetic constraints on timin
The Travertine Record of Recent Environmental Change in Turkey.
Trakya havzası (KB Türkiye) ve Macaristan Paleojen havzalarının karşılaştırmalı stratigrafik, sedimentoloj
Zirkon Jeokronolojisi ve Mineral Kimyası Çalışmaları ile Ekecikdağ Magmatik Birliği (Orta Anadolu) Granitoyidlerinin Yaşı, Petrojenezi ve Jeodinamik Koşullarının Araştırılması
2005
Alaçamdağ Volkano-plütonik Kompleksinin Evrimi ve Batı Anadolu’nun Tektoniğindeki Önemi
Ankara civarındaki volkanik kayaçların ve bozunma sonucu oluşan rezidüel zeminlerin jeomekanik özellikleri
Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in the Eastern Mediterranean
Extensional Unroofing of the Central Menderes Metamorphic Complex, Southwestern Turkey.
Filogit-hornblend içeren, sulu, “ark tipi” mafik-ultramafik magmaların petrolojisi, jeodinamik ortamı ve yerleşim zamanı: Doğu pontidlerin (KD Türkiye) jeotektonik evrimine yeni bir yaklaşım. 
Filogopitli Karakoç Ultramafik Kayaçlarının Jeolojik ve Petrolojik Özellikleri
Karakaya Birimi İçinde Yer Alan Volkanik Kayaların Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri
Kretase-Paleojen istifinde eklem tipi ve analizi çalışması (Kırıkkale-Ankara).  
Menderes ve Bolu Masiflerinde Magmatizma ve Metamorfizmanın Yaşı ile Bunların Tektonik Önemi.
Mersin ve Kumkuyu limanlarında kullanılan anroşmanların performansları dikkate alınarak
Monitoring of tectonic creep of west Anatolia using Permanent Scatterrers for interferometric SAR.
New Industrial Mineral Exploration
Opening and closure of the Tethys oceans: Mesozoic Cimmerian deformation around the present-day Black Sea
Optimal Management of Transboundary Ceylanpınar Aquifer.
Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate
Orta Anadolu’da Eosen Volkanizmasının Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri ve Orta AnadoluKristalen Kompleksinin Evrimleşmesindeki Yeri
Orta Sakarya Bölgesi Geç Kretase-Paleojen Çökellerinin Sekans Stratigrafisi
Orta ve Doğu Pontidlerin Kretase - Tersiyer Jeodinamiği
Paleostress inversion of multiphase deformed areas in Anatolia
Pelajik ve platform içi karbonat istiflerinde duraylı izotop analizi uygulamaları 
Süphan Stratovolkanı’nın Volkanostratigrafisi ve Jeokimyasal Evrimi
Toros- Anatolit Platformu’nda Kambriyen yaşlı meta-magmatik kayaçların petrografisi, petrolojisi ve petroj
Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi
2004
Afet riskinin kent ölçeğinde bütünleşik bir yaklaşımla modellenmesi ve sürdürülebilir kalkınma politikalarına entegrasyonu: deprem örneği (Eskişehir Odunpazarı uygulaması).
Afyon kalesi çevresinde kaya düşmesi tehlikesinin belirlenmesi.
Bolkar Dağları (Orta Toroslar) Jura-Kretase karbonat istiflerinin foraminifer biyostratigrafisi
Büyük Menderes Deltası Kıyı Çizgisi'nin Uzaktan Algılama Verileri ile İncelenmesi ve CBS Oluşturulması.
Contributions to Upper Carboniferous-Lower Permian stratigraphy and paleontology: Central Taurides sect
Correlation of the Paleozoic successions of the Bulgarian and NW Anatolian terranes
Erken Kretase (Apsiyen-Albiyen) ve Geç Kretase (Senomaniyen-Turoniyen) sedimanlarında global, okyanusal
Eskişehir yerleşim alanı için olasılığa dayalı sismik tehlike analizi
Gediz Grabenin'nin Evrimi: Graben Oluşumunu Denetleyen Fayların Kinematiği
Geodynamic and paleogeographic evolution of the East Tethys gateway during the middle Miocene and its
İzmir-Soma (Manisa) arasında yüzeyleyen Mesozoyik karbonat kütlelerinin foraminifer ve alg biyostratig
KB Anadolu’daki Paleozoyik Yaşlı Jeolojik Birimlerin Paleocoğrafik Konumu ve Jeodinamik Evrimi.
Kinematic and structural development of the Southeast Anatolia-Turkey (northern part of the Arabian Plate)
Mineralojik, Petrografik, Jeokimyasal, Jeokronolojik ve Yapısal Veriler Işığında Buldan Graniti’nin Mend
Paleogeographical maps of Turkey. ESF Scientific Programme on “Environments and Ecosystem Dynamics of the
Sedimentological, micropaleontological and geochemical records of global oceanic anoxic and oxic events
Selendi Havzası’nın Stratigrafik, Petrografik, Jeokimyasal ve Tektonik Veriler Işığında Volkano-sedimen
Stratıgraphıc, Paleontologıcal And Geochemıcal Investıgatıon Of Lınks Among Ocean Chemıstry, Mıcrobıal-C
Targeting Paleontological Sites of fossil Monkeys Using Remote Sensing
The inverted southwestern margin of the Black sea Basin in the Pontides
The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives
Türkiye'nin denizel karbonifer'inde kat sınır stratotip tanımlamasına yönelik araştırma
Use of Geotechnical and Surface Geophysical Techniques for Seismic Hazard Assessment of the Ankara Basin
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak Eskişehir için mikrobölgeleme haritası
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak Katı atık deponi sahası yer seçimi
2003
Continental Lithospheric Deformation Along a Major Strike-Slip Fault Zone: The Central North Anatolian Fault Zone, Turkey
Geothermal Energy Potential Assessment of Bursa-Turkey.
Hasançelebi-Hekimhan(Malatya)Bölgeleri Demiroksit Yataklarının Fe-Oksit-Cu-Au(DOBA)Açısından İncelenmesi.
Hava Fotoğrafı ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisi Kullanılarak Akçakoca-Ereğli Bölgesinin Heyelan Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması
Kazan Trona Sahasi Heyelan Tehlike Haritasının Hazırlanması
Kuzeybatı Türkiye'de Doğrultu Atımlı Fay Geometrilerine Bağlı, Üst Manto Adiyabatik Dekompresyon Ergime Pr
Late Cretaceous - Tertiary kinematic evolution of the northwestern, central and SE Anatolia-1.
Neotetis volkanitlerinin planktonik fosil faunası (Radyolarya ve Planktonik foraminifera) ile yaşlandırılması, Bornova Fiiliş Zonu, KB Anadolu
Ordovician Biodivertification Event
Petrogenesis and Geodynamic Mechanisms of Neogene-Quaternary Volcanism of Western Anatolia: New Approaches.
Türkiye Triyas-Jura sınırının jeolojik özelliklerinin araştırılması
Ürgüp Kayakapı kültürel ve doğal çevre koruma ve canlandırma projesi kapsamında Kayakapı mahallesinde kaya
2002
3 Şubat 2002 Çay (Afyon) Depreminin Kaynağı ve Ağır Hasarın Nedenleri: Akşehir Fay Zonu Jeolojik Ön Rapor
Bandırma Etibor İhraç Stok Sahası Stabilite Etüdü
Bey Dağları Karbonat Platformunun Üst Kretase-Alt Tersiyer Foraminifer ve Rudist Biyostratigrafisi ve platformun evrimi
Evaluation of Borehole Data for Kazan Soda project, Ankara. 
Gördes Havzası (Batı Anadolu) Kenar Faylarının Geometrisi, Kinematiği ve Tektonik Önemi
Kiraz (Ödemiş) Makaslama Kuşağının Yapısı, Kinematiği ve Tektonik Önemi
Kırkağaç-Soma (Manisa) Grabenleri Kenar Faylarının Kinematik Analizi ve Depremselliği
Kuzey Anadolu Fay Sisteminin (KAFS) İsmetpaşa-Gerede ve Mengen arasındaki kesiminin depremselliği
Orta Anadolu'da Tersiyer Yaşlı Gölsel Birimlerde Paleo-ortam ve Paleo-iklim Modellemesi
Raw Materials of the Neolithic/Aeneolithic Polished Stone Artefacts
Türkiye 1/100000 Ölçekli Jeoloji Haritaları Projesi
2001
Afyon-Sandıklı Porfiroyitlerinin Mineralojik-Petrografik ve Petrojenez Özellikleri
Bolu Masifi'nin Genel Yapısı ve Masifi Etkileyen Metamorfizmanın P-T Koşulları
Extensional Terrains in Anatolia and North America
Helaldı (Sinop) Dalgakıranında Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılacak Kayaçların Kalitelerinin Belirlenmesi
Monitoring of Isotope Composition of Geothermal Fluids along the North Anatolian Fault Zone
Neogene evolution of the Gediz Graben, Western Anatolia, Turkey. 
Ordovician Deposits on the North Gondwana Margin
Paleosen-Eosen Orbitoidal İri Bentik Foraminiferleri (Discocyclina, Nemkovella, Orbitoclypeus, Asterocyclina): Biyometri, taksonomi, ve pelajik organizmalarla kalibrasyonu
Türkiye’nin Orta-Geç Permiyen Yaşlı Kuzey Biyofasiyes Kuşağında Fusulin Biyostratigrafisi
Yeraltı Atık Depolama Haznelerindeki Bentonit/Kum Karışımı Bariyerlerin İzolasyon Tasarımının İncelenmesi
Zirkon Tipolojisi ile Granit Petrojenezinin Araştırılması Yönteminin Orta Anadolu Granitoiydlerine Uygulan
2000
Bornova Fliş Zonu ve Doğusunda Yeralan Ofiyolitik Birimlerin Petrojenezi
Datça Yarımadasının Neotektoniği, Jeomorfolojisi ve Bunların Bölgedeki Eski Medeniyetlerin Yerleşimine. 
Değişik Mineralojideki Türkiye Kumlarının Üç Eksenli Basınç ve Düzlemsel Bozunum Koşullarındaki Dayanımı
Demir Türlemesi ve Tayini için Mikro Kolonlu Akışa Enjeksiyon (Flow Injection) Sisteminin Geliştirilmesi
Determination of sites with potential to supply water to the Gümüşkol Mine project
Geology Baseline Study for the Kazan Soda Project Area, Ankara, Turkey
Gerede ve Çevresinde Volkanikler İçindeki Fay Killerinin Mineralojisi ve Kökeni
Güney Menderes Masifi'nin Genel Yapısı, Yüzeyleme Yaşı ve Bölgesel Alpin Metamorfizmasının P-T Koşulları
Hydrogeological and Hydrochemical Investigation and Exploitation Plan for BSL Mining of Kocaeli-Darıca
Hydrogeology-Hydrogeochemistry Baseline Study of the Kazan Trona Project Area, Ankara, Turkey
Karacabey (Bursa) Belediyesi Yerleşim Alanı Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi
Kırşehir Masifi ve Civarında “Gerilmeli Tektonizmanın” Gelişimi, Etkileri ve Sonuçları
Orta Anadolu Skarn Oluşumları
Sakaryabaşı Batı Göletinin Besin Düzeyine Sedimentin Etkisi
Seismicity of Trakya Power Plant Site
Üst Paleozoyik'te metre ölçekli devirsel sedimentar çökeller ve tabakaların devirler içindeki  sıralanmasının anlaşılmasında paleontolojinin rolü.
Yeniceköy Belediyesi Yerleşim Alanı Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi
1999
17 Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye Depremleri Sonrası Sakarya İli için Yeni Yerleşim Alanları Seçimi
17 Agustos Marmara Depremi Arastirmalari
Ankara 1/500.000 Ölçekli Jeoloji Haritası Revizyonu
Ankara Ofiyolitli Melanjı içindeki Okyanus Litosferi Malzemesinin Yapısal Özellikleri ve Petrolojisi
Ankara ve çevresindeki killerin katı atık sahalarında yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliliğinin mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesi
Bursa İli Akçalar Beldesi Yerleşim Alanı Jeolojik İncelenmesi
Bursa İli Demirtaş Belediyesi Yerleşim Alanı Jeolojik  İncelemesi
Bursa İli Yenişehir Belediyesi Yerleşim Alanı Jeolojik İncelemesi
Conservation of Orhun Stone Monuments
Dinar Grabeni ve Depremselliği
Dombayova ve Sandıklı (Afyon) Grabenlerinin Depremselliği ve Kenar Faylarının Kinematik Analizi
Extensional Tectonics and the Structure of Orogens: The Effect of Changing Conditions
Geological and Archaeological Investigations in Paphlagonia
Halfeti (Urfa) İlçe Merk. Yapılan Jeotek.
Haymana-Polatlı Havzası Erken Paleojen Orthophragminid Foraminiferlerin Embryo İlişkili Biyometrik Tanımlaması ve pelajik mikrofosiller ile kalibrasyonu
İç Anadolu bölgesindeki Erken Tersiyer istiflerindeki "orbital" foraminiferlerin evolusyener basamaklarının biyometrik saptanması ve diğer betik ve pelajik foraminiferlerle integre kalibrasyonu.
Kapadokya Volkanik Provensi Jeolojisinin Uzaktan Algılama ve CBS ile değerlendirilmesi
Kuzey Anadolu Fay Hattının Batı ve Orta Kesiminde Yeralan Jeotermal Alanların Jeokimyasal Değerlendirmesi
Landslide Hazard and Risk Assessment Around Kaynaşlı (Bolu) Using Remote Sensing and Geographical Information Systems
North Gondwana Bioevent/Biogeography Patterns in Relation to Crustal Dynamics
Orta Anadolu Kristalen Kompleksindeki Ultramafik ve Mafik Kayaçların Mineralojisi-Mineral Kimyası
Proterozoic Events in East Gondwana
1998
Beypazarı granitoidinin jeolojisi, yapısı ve petrolojisi.
Doğu Pontidlerdeki Porfiri Bakır Cevherleşmelerinin Modellenmesi
Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetimi
Kalecik-Hasayaz Havzasında Uydu Görüntüleri İle Spektral Mineral Analizleri.
Killerin ekonomik değerlendirmede....Yöntem geliştirilmesi
Metal İyonların Atık Sahası Taban Kil Örtüsündeki Dağılım ve Difüzyon Katsayılarının Araştırılması
Orta Anadolu Granitoid ve Gabrolarının Zamansal ve Mekansal Konumu
Orta Sakaryada Nallıhan-Sarıcakaya Arasındakı Yapısal Bırlıklerın Jeolojik Özellikleri
Revize Hidrojeolojik Etüdler Kapsamında Küçük Menderes Havzası Yeraltı Sularının İncelenmesi ve Yönetimi
Seyitömer Havzası Çökellerinin Palinolojik İncelenmesi
Yüksek Frekanslı Devirsel Çökellerde Hiyerarşi: Platform İçi ve Pelajik Karbonatlardan Örnekler
1997
Akşehir fayı depremsellik riski ve bölgedeki yapılaşmaya etkisi
Düzenli çöp depolama alanlarında yalıtım malzemesi olarak kullanılacak olan killerin iyon değiştirme
Geological Engineering Aspects of the Van, Adana ve Çanakkale Open Dump Site Towards Rehabilitation & Sustainable Land Use
Kalecik ofiyoliti içindeki bazalt ve doleritlerin jeokimyası
Kütahya-Tavşanlı Çöküntü Alanının Neotektonik Özellikleri
Melendiz Volkanik Kompleksi'nin (Kapadokya Volkanik Provensi) UA ve CBS ile Değerlendirilmesi
Orta Anadolu kristalen kompleksi skarn yataklarının minerolojisi ve jeokimyası
Seyitömer Termik Santralı Küllerinin Çevreye Etkisinin İncelenmesi
Tüflerin Traslı Çimentoda Kullanılabilirliği
Yazılıkaya (Midas) Anıtını Oluşturan Tüflerdeki Bozunma Mekanizmasının İncelenmesi
1996
Antalya Körfezi Karasal Çöküntüsünün Neotektonik Özellikleri Depremselliği ve Daha Önceki Denizaltı Çalışmaları ile
Ege Denizi Körfezlerinde Denizel Kuvaterner Sedimanların Mikropaleontolojisi ve Deniz Seviyesi ve Ortamsal
Galatya volkanik provensinin tektonik yapısı
Gölbaşı (Ankara) çöp atık sahası yeraltısularının hidrojeokimyasal değerlendirimi
Güney Menderes Masifinde Gözlü Gnaysların Mikroyapısı ve Tektonik Önemi
Hatay Graben’inin Neotektonik Evrimi ve Ölü Deniz Fayı ile İlişkisi
İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağında Yer Alan Mesozoik Yaşlı Yastık Lavlarının Jeokimyası ve Yaşı.
Kuzeybatı Anadolu Maden Aramaları
1995
Batı Toroslar'ın Üst Jura-Alt Kretase Devirsel Karbonat Istiflerinde Yörüngesel, Östatik veya Tektonik olayların etkileri
Aksaray Helvadere Kirazlıkaynak Suyunu Hidrojeolojik Etüdü
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Jeolojik ve Jeoteknik Etüdleri
Denizel Mikropaleontoloji ve Biyostratigrafi Araştırmaları: Kuzeybatı Anadolu’daki Bazı Kritik Jeolojik Sorunların Çözümüne Paleontolojik, Stratigrafik, Paleotektonik ve Neotektonik Yaklaşımlar
Eldivanlı Ofiyolitinin Jeolojisi, Yapısal Özellikleri ve Petrolojisi
Kalecik-Kırıkkale Üst Kretase-Paleosen Flişinde Eklem Analizi
Kozlu K20G ve K20H Kuyularının İncelenmesi
Kretase-Tersiyer Sınırı Dolaylarında Mikrobiyofasiyes Değişimleri: Kalkerli Monofosil Planktik ve Bentik Foraminifer
Orta Anadolu Kristalen Karmaşığının Metalojenik Haritasının Hazırlanması
The Determination of Spectral Properties of Basin fill Deposits of Peçenek Basin by Remote Sensing Techniques
Trakya Havzasındaki Senozoik Yaşlı Lüfle Projesi 
Tuzgölü Baseni Batısının Temel Jeolojisi 
1994
 Güneydoğu Anadolu bölgesinin depremselliği.
Anadolu’daki Bazı Üst Tersiyer Havzalarının Evrimi ve Ekonomik Potansiyeli için Tip Alan Çalışması: Güneybatı Çankırı Havzası
Beş Demiryolu Hattının Fizibilite Etüdlerinin Yapılması
Kıyı Akiferlerindeki Tatlı Su-Tuzlu Su Girişiminin Sonlu Elemanlar Benzetim Yöntemi ile Modellenmesi
Orta Anadolu Ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan Okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Orta Torosların Jeolojisi
Sivas Baseni Batısının Jeolojik Etüdü
Tunçbilek-Domaniç (Kütahya) Neojen kömür havzasındaki killerin minerolojik, petrografik ve kimyasal özellikleri
Ürgüp-Göreme peri bacalarını oluşturan tüflerde bozunma mekanizmasının incelenmesi
1993
Ağaçören (Aksaray) Granitoidi Ile Anklavlarının Kökensel Ilişkileri: Yapısal, Petrografik Ve Jeokimyasal Yaklaşımlar
Çubuk, Beypazarı, Güdül yörelerindeki andezit ve bazaltların köken magmalarında manto-kabuk bileşenlerinin  rolünün araştırılması için izotop çalışması
Ecemiş fay zonunun sismo-tektonik özellikleri ve Türkiye'nin depremselliğindeki yeri
Galatya Volkaniklerinin Petrojenezi
Gölbaşı Mogan-Eymir Gölleri Su Kaynakları ve Çevre Yönetim Planı
1992
Finite Element Modeling of Saltwater-Freshwater Intrusion in Coastal Aquifers
Güney Doğu Anadolu bindirme kuşağı ve Küre yöresi masif sülfid yataklarının kükürt-izotop bileşimlerinin karşılaştırılması
KB İç Anadolu Tersiyer Volkaniklerinin Petrojenezi
Ortaköy (Aksaray) granitoidlerinde anklav ve feldspatlarının yapısal ve petrografik özellikleri
Sulakyurt granitoidinin jeolojisi ve petrolojisi
Türkiye mineral ve kayaç örneklerinin koleksiyonu ve bunların jeokronolojik araştırmaya uygunlukları
1991
İnegöl- Bilecik Bozöyük Arasında Kalan Alanın Jeolojik Etüdü
Optimal expansion of capacity in multi-aquifer systems
Orta Anadolu Basenlerinin Tektonik Çatısının Belirlenmesi
Orta Anadolu Masifi Batısının Jeolojik Etüdü
1990
Antalya Elektrometalurji Sanayii İşlt. Müess. İçin Standart Haz. Lab. Elm. X-Işınları Projesi
Çöp Atım Sahalarının Belirlenmesi İçin Jeolojik Sivrisinek Muc. Biyolojik Etüdü Projesi
Göreme açık Hava Müzesi Hidrolojik ve Hidrojeolojik Etüdü
Kızılcahamam yöresindeki jeotermal sistem volkanizma ilişkisi
Orta Anadolu Masifi Güney Kesiminin Jeolojik Etüdü Projesi
1989
Akkuyu Nükleer Enerji Santral Yerleri Sismik Kaynak Bölgelendirme Projesi
Beypazarı-Kıbrısçık-Güdül Dolayı Volkanikleri ve Köroğlu Volkanik Kompleksinde Alkali Bazaltların Yayılımı ve Tektonik Yerleşimi
Geology and Paleontology of western Pontides, Turkey
Of  Solaklı Hidroelektrik Santralı Jeoloji ve Jeoteknik Danışmanlık Projesi
Orta Toroslar Stratigrafi Çalışması Projesi
Pennsylvanian Foraminifera and carbonate microfacies from the Amazonas and Solimões basins
1988
Güney ve Orta Anadoluda Çalışmalar Kronostratigrafik Değerlendirme,
Hafik (Sivas) kuzeyindeki Melanjın yapısı
Merzifon ve Geyve (Adapazarı) Bölgelerinde Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Revizyonu. 
Toros Kuşağı Stratigrafisi Çalışmaları
1987
Ankara Kuzey ve Güneydoğu çevre yolu güzergahı mühendislik jeolojisi etüdü
Aşıköy ve Bakibaba Bakır Yatakları İçin Arama Programı Hazırlanması Projesi 
1984
Ankara güneyindeki Eymir Gölü'nün taban sedimentleri ve batimetresi
Burdur-Antalya demiryolu güzergahı jeolojisi
Seismic Safety Assessment of the ÇNAEM-2 Research Reactor: Geology and Tectonics.
1983
Keban barajı eksen bölgesinde Karstik boşlukların tespiti amacı ile Sığ Sismik ve Sidescan Sonar çalışmaları
1982
A probabilistic assessment of the seismic hazard in Turkey
Ankara Dolayları Neojen Volkanizması
Etibank Beyşehir Barit İşletmesine Ait Höyük Barit Cevherinin Zenginleştirilmesi
Kalsine Pirit Artıklarının Bakteriliç Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Sinop-Inceburun kuzeyinde kıta sahanlığının Sığ Sismik ve Sidescan Sonar yöntemleri ile incelenmesi
Sir and Düzkesme Dam Sites Rock Mechanics Investigations
Türkiye Kömür Potansiyeli ve Aramaları. Türkiye Kömür Master Planı
1981
Akkuyu Körfezi denizaltı jeolojisi
Madenköy-Siirt Bakır Yatağının Jeolojisi ve Jeokimyası
Radiolarlı Çert
Yeni Kaledonya Melanjı Bazik Kayaçlar ve Serpentinitler
1980
Erdemli-Lamas (Mersin) kıyı şeridinde denizaltı sedimentlerinin özellikleri.